#RAMatters

Het project RA Matters is opgezet om te ontdekken hoe mensen met RA in acht landen daadwerkelijk denken over het leven met deze ziekte.

Gebruiksvoorwaarden

Eigendom

Welkom op deze website, eigendom van- en gepubliceerd door Eli Lilly and Company en haar dochterondernemingen (“Lilly”), en beheerd door onze partner Weber Shandwick.

Uw toestemming

Door deze website te gebruiken (hierin ook ‘site’ genoemd), stemt u in met de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gebruik van deze site valt ook onder het Privacy- en Cookiebeleid en de Auteursrechtverklaring.

Doel en gebruik

Het doel van deze site is om mensen meer bewust te maken van wat het belangrijkste is voor mensen met reumatoïde artritis (RA) door mensen met RA en hun zorgverleners zelf aan het woord te laten. De informatie en resultaten die in deze website zichtbaar kunnen zijn, zijn de samengevoegde gegevens van een innoverend onderzoek. Persoonsgegevens worden op geen enkel moment getoond.

Disclaimer

Deze site en de inhoud daarvan worden "as is" aangeboden. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving, wijzen Lilly, haar licentiegevers en leveranciers alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties (hetzij wettelijk hetzij anderszins) volledig. Met name geven Lilly, haar licentiegevers en haar leveranciers geen toezeggingen of garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, correctheid, geschiktheid of actualiteit van de inhoud, software, tekst, graphics, tools, links, of communicatie die mogelijk wordt gemaakt op of door gebruik van de website of Lilly, of op een site of sites die naar deze site "gelinkt" zijn. Lilly garandeert niet dat de site beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking of fouten, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, zullen in geen geval Lilly, haar licentiegevers, haar leveranciers of derden die op de website worden genoemd aansprakelijk zijn voor verlies of schade of kosten van welke soort dan ook (waaronder, zonder beperking, compensatoire, directe, indirecte, incidentele of gevolgschades, verlies van inkomsten of winst, of schade als gevolg van gegevensverlies of verstoring van handel, verlies van of schade aan eigendommen of claims door derden in welke vorm dan ook die ontstaan in verband met uw gebruik van deze website) als gevolg van het gebruik van de website, of onvermogen om de website of inhoud te gebruiken of het falen van een functie, fout, weglating, onderbreking, effect, vertraging in werking of overdracht, computervirus, lijnsysteemfalen, gegevensverlies of verlies van gebruik in verband met de site of website die door een derde wordt beheerd, al of niet op basis van contract, onrechtmatige daad, of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of Lilly in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw enige en exclusieve oplossing bestaat erin om te stoppen met het gebruik van de site.

De inhoud van de website is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies en moet niet worden geïnterpreteerd als aanbeveling voor behandeling. Noch de inhoud noch enige andere door of via deze website aangeboden dienst is bedoeld als medische diagnose of behandeling. Vraag altijd het advies van een medicus als u vragen heeft over een medische kwestie.

Links

Als hulpmiddel voor onze bezoekers kan deze site links bevatten naar andere websites. Maar Lilly beheert de inhoud van de andere websites waarnaar het kan linken niet, en gezien de constant veranderende aard ervan is Lilly niet verantwoordelijk voor de inhoud, praktijken of standaarden van sites van derden. Lilly onderschrijft de inhoud van websites van derden niet. Lilly is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden, sites die binnen de site geframed worden, of advertenties van derden, en staat niet in voor hun inhoud of nauwkeurigheid. Uw gebruik van websites van derden is op uw eigen risico en valt onder de gebruiksvoorwaarden van dergelijke sites.

Gebruik en openbaarmaking van gegevens

Behalve waar dit uitdrukkelijk op deze site is aangegeven geeft u, als u gegevens aan ons verstrekt, waaronder op- of aanmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, graphics, concepten, of andere informatie, deze gegevens en al uw rechten erop aan Lilly, zonder kosten, en dergelijke informatie zal niet-confidentieel worden geacht en Lilly zal geen verplichting van welke aard dan ook hebben in verband met dergelijke gegevens en zal de vrijheid hebben om deze te reproduceren, gebruiken, openbaarmaken en distribueren naar anderen zonder beperking anders dan die welke zijn vastgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de EC Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995, de Wet bescherming persoonsgegevens en elke overeenstemmende nationale wet die een dergelijke Richtlijn omzet, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Lilly zal de vrijheid hebben om elke know-how of techniek die in dergelijke gegevens is vervat te gebruiken voor welk doel dan ook, waaronder maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke gegevens zijn verwerkt. Dit geldt ongeacht of u deze gegevens aan ons verstrekt via e-mail, via een formulier op de site, op een bulletinboard, of welke andere wijze dan ook.

Gebruik van de site/beveiliging

U stemt ermee in geen materiaal in of door te sturen dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of schennend is, of op enigerlei andere wijze een wet, bepaling of regel overtreedt. U alleen bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat u op de site instuurt. Verder stemt u ermee in om geen materiaal te uploaden, e-mailen, plaatsen of doorsturen, of te distribueren of anderszins via de site te publiceren dat de normale werking van de site verstoort, waaronder het plaatsen of anderszins doorsturen van materiaal dat geen verband houdt met het onderwerp in kwestie of anderszins het gebruik door andere gebruikers van deze site beperkt of onmogelijk maakt.

De eventuele verwerking van persoonlijke gegevens die worden verzameld op en/of gelinkt zijn naar deze website voldoet aan de huidige wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens (zie Privacy- en Cookiebeleid van Lilly op deze Site).

Bij gebruik van de site worden de gegevens doorgestuurd via een medium dat buiten de controle en jurisdictie van Lilly en haar leveranciers valt. Daarom aanvaardt Lilly geen aansprakelijkheid voor of in verband met vertraging, falen, onderbreking of aantasting van gegevens of andere informatie die in verband met gebruik van deze site wordt verstuurd.

Restricties.

Lilly is gevestigd in het Nederland. Deze site is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland. Lilly garandeert niet dat de materialen op de site geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn op andere locaties. Toegang tot de inhoud kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten Nederland illegaal zijn. Als u toegang tot deze site krijgt van buiten Nederland, doet u dat op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor naleving van de wetten van uw jurisdictie. Deze site is niet bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar, en is niet ontworpen om hen aan te trekken.

Geschillen en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim welke voortvloeit uit of optreedt in verband daarmee of met het onderwerp of formatie (waaronder niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder het interne materiële recht van Nederland zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegd gerechtshof ongeldig wordt bevonden, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gerechtshoven van Nederland exclusieve jurisdictie zullen hebben om geschillen of claims met Lilly op te lossen, of geschillen of claims in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van deze site, of geschillen of claims voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp of formatie (waaronder niet-contractuele geschillen of claims).

Gehele overeenkomst

Behalve waar dit uitdrukkelijk in een specifieke "juridische kennisgeving" op deze site wordt aangegeven, vormen deze Gebruiksvoorwaarden, de Auteursrechtverklaring en het Privacy- en Cookiebeleid de gehele overeenkomst tussen u en Lilly ten aanzien van gebruik van deze site en de inhoud ervan.

Wijzigingen in gebruiksvoorwaarden

Lilly kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen zonder kennisgeving aan u. Lilly kan deze overeenkomst beëindigen, uw toegang tot de gehele site of een deel ervan beëindigen, of toegang van een gebruiker tot de gehele site of een deel ervan opschorten, op elk moment, zonder kennisgeving aan u, als zij meent, geheel naar eigen inzicht, dat u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden of kan overtreden, of voor haar gemak. U kunt deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen door al het materiaal te vernietigen dat u van de site heeft ontvangen en het gebruik van de site te staken.

Voor het laatst bijgewerkt: September 2016

PRIVACY- en COOKIEBELEID

TOEPASSING. Eli Lilly and Company en haar dochterondernemingen (“Lilly”) respecteren de privacy van bezoekers aan haar websites. Dit Privacy- en Cookiebeleid omschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons worden verwerkt en ons beleid in verband met cookies. Lees het onderstaande zorgvuldig zodat u een duidelijk beeld heeft van onze praktijken voor wat betreft uw persoonlijke gegevens en hoe wij daarmee omgaan. Het Privacybeleid van deze website is alleen van toepassing op het beheer van websites en mobiele applicaties die eigendom zijn van Lilly en die direct linken naar deze uitspraak als u op "Privacy- en Cookiebeleid" in de voettekst van de website of mobiele applicatie klikt.

Toegang tot de informatie in deze website vereist geen registratie en in principe verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Maar wij wijzen u op het Privacy- en Cookiebeleid van Lilly omdat het eventuele verzamelen van persoonlijke gegevens die u op enig moment vrijwillig aan ons verstrekt, waar van toepassing, en uw gebruik van deze website zou inhouden dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacy- en Cookiebeleid en dat u instemt met (i) alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt en (ii) ons gebruik van cookies voor zover deze worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid. Uw gebruik van deze website of mobiele applicatie valt ook onder de gebruiksvoorwaarden en de Auteursrechtverklaring.

TOESTEMMING VOOR VERWERKING IN DE VERENIGDE STATEN EN ELDERS . Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Lilly Nederland, maar de persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt kunnen toegankelijk zijn voor onze aangesloten bedrijven, verkopers en leveranciers in andere landen. Als u deze site bezoekt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika, worden uw persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld doorgestuurd buiten uw land. Het niveau van juridische bescherming van persoonlijke gegevens is niet in alle landen gelijk en is mogelijk niet even beschermend als de wetten op de gegevensbescherming in Nederland maar wij verrichten redelijke inspanningen en nemen veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in dit Privacy- en Cookiebeleid om Uw Gegevens veilig te houden. Door gebruik te maken van deze site stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van Uw Gegevens in de Verenigde Staten van Amerika en in elk land waarnaar wij uw informatie in het kader van onze bedrijfsvoering kunnen doorsturen. Naast haar eigen wereldwijde privacybeleid volgt Lilly en houdt zij zich aan de beginselen voor privacy en gegevensbescherming die zijn omschreven in de EU - US Privacy Shield Agreement voor de bescherming van persoonlijke gegevens in de EU.

COOKIES . Deze website gebruikt een technologie die "cookie" wordt genoemd. Een cookie is een stukje informatie die onze webserver naar uw computer stuurt (meestal naar uw browserbestand) als u toegang tot een website krijgt. Als u terugkomt naar onze website, herkent deze of u een van onze cookies op uw computer heeft.

Volgens de EU-wetgeving (geïmplementeerd in de lidstaten) voor het gebruik van cookies in verband met de levering van elektronische communicatiediensten, moeten bedrijven en organisaties die websites gebruiken toestemming van bezoekers aan hun websites krijgen om bepaalde cookies op hun computers op te slaan.

Cookies van derden op onze sites . Lilly staat derden niet toe om cookies via deze website op uw computer te plaatsen tenzij deze cookies op ons verzoek worden geplaatst en onder onze directe controle staan en derden deze niet gebruiken of er toegang toe verkrijgen behalve zoals in dit beleid omschreven.

Uw cookies beheren. Als u ervoor kiest geen cookies op uw computer te laten plaatsen, functioneert deze website mogelijk niet correct of is onzichtbaar, en bepaalde functies, zoals een geregistreerd gebruiker worden, zijn mogelijk niet beschikbaar. Als u deze cookies niet op uw computer wilt, kunt u ze wissen of blokkeren.

Er zijn verschillende manieren om de op uw computer geplaatste cookies te zien, wissen of blokkeren, afhankelijk van de browser die u gebruikt. De meeste browsers laten u uw privacyinstellingen beheren, waaronder het gebruik van cookies in het menu 'Opties' of 'Instellingen' van de browser. Zie de hulpinformatie op uw browser voor meer informatie over deze functies en specifieke instructies voor u.

Als u meer wilt weten over cookies, ga dan naar een website als http://aboutcookies.org (of een soortgelijke site).

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS . Via deze website kan Lilly verschillende gegevens over u verzamelen, als volgt:

Cookies . Cookies op deze website geven extra functionaliteit aan de website en helpen ons om het gebruik van de site nauwkeuriger te analyseren. Sommige cookies zijn nodig om deze website goed te laten functioneren, en zijn mogelijk al geplaatst. Andere cookies (meeste cookies voor webanalyse) vereisen uw toestemming voordat we deze op uw computer kunnen plaatsen. Door uw toestemming te geven, stemt u ermee in dat wij deze cookies op uw computer plaatsen voor de hieronder aangegeven tijdsduur.

Wij kunnen een combinatie van de volgende soorten cookies op deze website gebruiken.

1. Cookies voor webanalyse. Als u toestemming geeft, installeert een webserver van een extern bedrijf een cookie op uw computer om de nauwkeurigheid van een statistisch programma te ondersteunen. Hoewel door gebruik van deze cookie een profiel van de surfgewoonten van gebruikers kan worden opgebouwd, zijn de enige persoonlijke gegevens die deze cookie zelf bevat het IP-adres.

Wij gebruiken deze profielen om veel gebruikte surfpatronen van onze gebruikers vast te stellen, zoals op welke links geklikt is of welke documenten geopend zijn, wat ons helpt om de dienst die wij leveren te onderhouden en verbeteren. Deze cookie blijft ongeveer twee jaar op uw computer, zelfs nadat u onze site verlaat.

2. Sessiecookies. Terwijl u op onze site surft, zijn er vaak momenten dat we technische informatie over u moeten onthouden terwijl u van pagina naar pagina surft. Wij gebruiken deze technische informatie op vele manieren om uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld om uw beroep te onthouden om de voor u meest passende content te tonen. Deze sessiecookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens en bevinden zich alleen op uw computer tot u uw sessie beëindigt en onze site verlaat.

3. Blijvend of Login Sessie cookie. Als u inlogt op een gerestricteerd gebied, kunnen wij een cookie op uw PC plaatsen om uw logingegevens te onthouden. Dit kan gemakkelijk voor u zijn als u bij volgende bezoeken niet meer alle logingegevens opnieuw hoeft in te voeren. Deze cookie kan voor onbepaalde tijd op uw computer blijven, zelfs als u onze site verlaat.

Door u verstrekte identificeerbare gegevens . Wij kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen die u kunnen identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (indien statisch), professionele gegevens en andere soortgelijke informatie ("Uw Gegevens") als deze vrijwillig aan ons worden verstrekt. Als wij Uw Gegevens van u verzamelen, geven wij dat op deze site duidelijk aan.

Webserverlogs en webanalyse . Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch webserverloggegevens (zoals in deze paragraaf beschreven) van u als u een van onze websites bezoekt via de computer die onze website host (een "webserver" genoemd). De webserver herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke gegevens (behalve zoals hieronder beschreven onder IP-adres), zoals uw IP-adres, de datum en tijd waarop u onze site heeft bezocht, de pagina's die u op onze site heeft bezocht, de tijdsduur die u op een pagina heeft doorgebracht, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bijvoorbeeld Windows 7), en het domeinnaam en adres van uw internetserviceprovider (bijvoorbeeld BT, AOL, Telefonica, Wanadoo). Als onze site cookies gebruikt (wat hierboven aangegeven wordt), verzamelt de webserver ook deze gegevens.

Vaak controleren wij de webserverloggegevens om te zien welke websitepagina's worden bezocht om meer inzicht te krijgen in hoe de site door onze bezoekers wordt gebruikt. Dit wordt Webanalyse genoemd en stelt ons in staat om onze diensten te onderhouden en verbeteren. Daarnaast, als het systeem wordt misbruikt, kunnen wij deze gegevens in overleg met uw provider en/of lokale autoriteiten gebruiken om de bron van dergelijk misbruik te traceren. Voor Webanalyse gebruikt deze website IP-adressen en Cookies zoals omschreven in andere delen van dit Beleid.

Webbakens . Een Webbaken is een grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mail waarmee gecontroleerd kan worden of pagina's bekeken of boodschappen geopend zijn. Onze websites kunnen Webbakens (soms single-pixel GIFS genoemd) gebruiken om webserverloggegevens te verzamelen. We kunnen ook Webbakens in promotionele e-mailboodschappen verwerken om vast te stellen of boodschappen geopend zijn of er anderszins actie op is genomen.

IP-adressen . Deze website gebruikt Internet Protocol (IP)-adressen. Een IP-adres is een getal dat aan uw computer door uw provider wordt toegewezen zodat u toegang tot het internet kunt krijgen. In zijn algemeenheid verandert een IP-adres elke keer dat u verbinding maakt met het internet (het is een "dynamisch" adres). Maar merk hierbij op dat als u een breedbandverbinding heeft, afhankelijk van uw individuele omstandigheden, het mogelijk is dat het IP-adres dat wij van u verzamelen, of mogelijk zelfs een cookie die wij gebruiken, gegevens kan bevatten die identificeerbaar kunnen worden geacht. De reden daarvoor is dat bij sommige breedbandverbindingen uw IP-adres niet verandert (het is "statisch") en in verband kan worden gebracht met uw computer. IP-adressen worden gebruikt als onderdeel van de webserverloginformatie zoals hierboven omschreven.

[Sociale Media Plugins . Onze websites kunnen Sociale Media Plugins gebruiken om u in staat te stellen makkelijker informatie met anderen uit te wisselen. Als u onze websites bezoekt, kan de beheerder van de sociale media plugin op onze website een cookie op uw computer plaatsen, waardoor die beheerder personen op hun website kan herkennen die onze sites eerder hebben bezocht. Als u tijdens het browsen op onze website ingelogd bent op de sociale media website, kunnen sociale media plugins het mogelijk maken dat de sociale media website direct identificeerbare informatie over u ontvangt die laat zien dat u onze website heeft bezocht. Met sociale media plugins kan de sociale media website ook informatie over uw activiteiten op onze website uitwisselen met andere gebruikers van hun sociale media website. Lilly heeft geen controle over de inhoud van sociale media plugins. Zie voor meer informatie over sociale plugins van sociale media websites de verklaringen over privacy en gegevensuitwisseling op die websites.]

Niet Volgen . Sommige webbrowsers kunnen "niet volgen"-signalen versturen naar websites waarmee de browser communiceert. Webservers van Lilly reageren momenteel niet op deze signalen.

GEBRUIK EN OPENBAARMAKING . Als wij persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zullen wij Uw Gegevens alleen gebruiken om te reageren op verzoeken die u bij ons doet of, waar van toepassing, opmerkingen die u op of via deze website plaatst; van tijd tot tijd kunnen wij Uw Gegevens inzien om beter zicht te krijgen op uw behoeften en hoe wij onze websites, producten en diensten kunnen verbeteren.

IP-adressen worden gebruikt als onderdeel van de webserverloginformatie zoals hierboven omschreven. Wij gebruiken uw IP-adres gebruiken om gebruik te melden en om de website en mobiele applicaties te verbeteren, zoals omschreven in het deel over de Webserverlogs en Webanalyse. Wij kunnen uw IP-adres gebruiken om op de website en mobiele applicaties aangeboden inhoud te personaliseren. Wij behouden IP-adressen en bewaren ze samen met Uw Gegevens.

Wij kunnen Uw Gegevens uitwisselen met agenten, dienstverleners of partners van Lilly in verband met diensten die deze personen of entiteiten verrichten voor of met Lilly. Deze agenten, dienstverleners of partners mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten voor Lilly, of diensten voor de samenwerking die zij en Lilly zijn aangegaan (bijvoorbeeld, enkele van onze producten worden ontwikkeld en op de markt gebracht in een samenwerkingsverband met andere bedrijven). Wij kunnen, bijvoorbeeld, Uw Gegevens verstrekken aan agenten, dienstverleners of partners voor het hosten van onze databases, voor gegevensverwerkingsdiensten, of zodat zij u gegevens kunnen sturen waarom u heeft gevraagd. Lilly vereist dat dergelijke dienstverleners zich contractueel verbinden om verplichtingen op het gebied van beveiliging en privacy na te komen die minstens even streng zijn als die welke in dit Privacy- en Cookiebeleid zijn omschreven.

Waar van toepassing bewaren wij Uw Gegevens alleen voor zover en voor zolang nodig is voor de hierboven omschreven toepassingen, het functioneren van de site of de op de website of mobiele applicatie aangeboden dienst.

Lilly behoudt zich het recht voor uw gegevens uit te wisselen om bevoegde informatieverzoeken van de overheid te beantwoorden of wanneer de wet dit vereist. Dit omvat ook het verstrekken van informatie ten behoeve van fraudedetectie en bescherming tegen terrorisme. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de veiligheid van het land of het bedrijf op het spel staat, behoudt Lilly zich het recht voor om onze gehele database van bezoekers en klanten met de desbetreffende overheidsautoriteiten uit te wisselen.

Wij kunnen ook Uw Gegevens aan derden verstrekken in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de bedrijfsvoering van deze website waarop de gegevens betrekking hebben, in welk geval wij van een koper zullen vereisen dat hij Uw Gegevens volgens dit Privacy- en Cookiebeleid behandelt. Derden met wie wij gegevens uitwisselen (behalve overheidsinstanties aan wie openbaarmaking door de wet vereist is) worden contractueel verplicht om een niveau van privacybescherming te leveren die minstens even hoog is als die welke door dit Privacy- en Cookiebeleid wordt verstrekt.

KEUZES .

Correctie van Uw Gegevens . Waar van toepassing kan deze website u de gelegenheid geven om gegevens te wijzigen in uw gebruikersaccount die u ons bij registratie heeft verstrekt. Als dit niet zo is, of als u daarnaast ook verzoekt om verwijdering of veranderingen van uw gebruikersaccount of Uw Gegevens, kunt u dat doen door contact op te nemen met de Data Privacy Officer (op de onderstaande contactgegevens). Inhoud of andere gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt heeft en die zich niet in uw gebruikersaccount bevinden, zoals posts die binnen onze forums kunnen verschijnen, kunnen wij mogelijk naar eigen inzicht op onze site laten (anders dan Uw Gegevens), ook al is uw gebruikersaccount verwijderd.

Toegang en Diensten Stopzetten (Opt-Out) . Lilly respecteert uw voorkeuren voor marketing en communicatie. Waar van toepassing kunt u op elk moment ervoor kiezen geen commerciële e-mails meer van ons te ontvangen door de instructie in onze commerciële e-mails voor stopzetting daarvan op te volgen. U kunt ook verzoeken om verwijdering uit enige of alle van onze contactlijsten, om verwijdering van uw gebruikersaccount verzoeken of uw vragen over de opslag en gebruik van Uw Gegevens insturen (nl_privacy@lilly.com) of te schrijven op het volgende adres:

Eli Lilly Nederland t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht.

Merk op dat terwijl wij onze lijsten aan het bijwerken zijn, u nog materiaal van ons kunt ontvangen.

BEVEILIGING . Helaas is het oversturen van gegevens over het internet niet geheel veilig. Hoewel wij ons best doen om Uw Gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van Uw Gegevens die naar onze website zijn gestuurd niet garanderen. Alle gegevens worden op uw eigen risico verstuurd. Zodra wij Uw Gegevens op gebieden van deze website waarop Uw Gegevens worden verzameld hebben ontvangen, gebruiken wij redelijke veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Lilly gebruikt haar eigen en door derden beheerde regionale hostingcentra (zie paragraaf over "Internationale Overdracht") die veiligheidsmaatregelen hebben getroffen die Uw Gegevens volgens de industriestandaard beschermen. Deze regionale sites nemen Uw Gegevens op in databases die worden beschermd door beveiligingsfirewalls en inbraakdetectiesoftware.

INTERNATIONALE OVERDRACHT . Uw Gegevens kunnen internationaal worden uitgewisseld tussen de wereldwijde aangesloten bedrijven, zakelijke partners, dienstverleners en agenten van Lilly zoals hierboven omschreven. Daarnaast worden alle websites van Lilly door Lilly of derden gehost op regionale hostingcentra. Dat betekent dat Uw Gegevens en ook de niet-persoonlijke gegevens die u verstrekt automatisch naar dergelijke hostingcentra worden overgebracht voor verwerking.

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE.

Minderjarigen. U moet zich ervan bewust zijn dat deze site niet bedoeld is voor personen jonger dan 18 jaar, en niet ontworpen is om hen aan te trekken. Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens van personen waarvan wij daadwerkelijk weten dat deze persoon jonger dan 18 jaar is.

Gevoelige gegevens : Deze website verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens over gezondheid, seksleven alleen met uw expliciete, 'opt-in' toestemming, en alleen voor zover nodig voor het functioneren van de site of de op de site aangeboden dienst.

Links naar andere sites. Voor het gemak van onze bezoekers bevat deze website momenteel links naar een aantal sites die naar onze mening nuttige informatie kunnen aanbieden. De hier omschreven beleidslijnen en procedures gelden niet voor deze sites. Wij raden u aan om voor informatie over hun beleid op het gebied van privacy, beveiliging, gegevensverzameling en verspreiding direct contact op te nemen met deze sites zelf. Lilly kan niet aansprakelijk worden gehouden voor acties door of inhoud van dergelijke sites van derden.

Veranderingen aan dit Privacy- en Cookiebeleid voor websites . Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy- en Cookiebeleid voor websites aanpassen. Wanneer wij dat doen, zullen wij voor uw gemak de aangepaste verklaring op deze pagina plaatsen. Wij zullen uw gegevens altijd volgens het Privacy- en Cookiebeleid verwerken dat gold op het moment dat deze werden verzameld. Wij zullen geen wezenlijk ander gebruik maken van Uw Gegevens tenzij wij u daarvan in kennis stellen en u de gelegenheid geven om daartegen bezwaar te maken.

Voor het laatst bijgewerkt: September 2016

Contactinformatie .

Mocht u vragen hebben over deze Privacy verklaring of onze website, aarzel dan niet ons te contacteren: Eli Lilly Nederland t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

nl_privacy@lilly.com

Copyright

Alles wat u op de site leest of ziet is auteursrechtelijk beschermd of is anderszins beschermd door en eigendom van Lilly of een derde partij die aan Lilly licentie of recht heeft verleend om dergelijk materiaal te gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets wat u op de site leest of ziet worden gekopieerd of gebruikt behalve waar dat in deze Gebruiksvoorwaarden of met schriftelijke kennisgeving van Lilly vooraf wordt toegestaan.

Wij geven u toestemming om afzonderlijk pagina's van de site te printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik bij het vergaren van kennis over de diensten of producten die Lilly aanbiedt, of voor uw niet-commerciële gebruik in verband met gezondheidszorg of educatie. Als u een zorgprofessional of -verlener bent, mag u afzonderlijke pagina's van de site printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en de informatie en materialen met anderen uitwisselen. Er wordt geen andere toestemming aan u verleend om deze materialen te licentiëren, verkopen, opslaan, wijzigen, aanpassen of er derivaten van te ontwikkelen. Deze verlening van toestemming is geen overdracht van recht, en metdeze toestemming mag u niet:

• het materiaal gebruiken voor enig commercieel doel, of voor publieke vertoning;
• vermeldingen van auteursrecht, handelsmerken of andere vermelding van eigendom van het materiaal verwijderen;
• het materiaal op een andere server "mirroren".


Wij geven geen garantie en staan er niet voor in dat uw gebruik van op de site getoonde materialen geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Tenzij anders aangegeven zijn alle logo's, namen, ontwerpen en merken op de site handelsmerken die eigendom zijn of in licentie worden gebruikt door Lilly. Gebruik of misbruik van deze merken of andere gegevens is ten strengste verboden. Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als zijnde een overdracht door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht krachtens een patent of handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Lilly of een derde partij. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven omschreven zal niets in deze overeenkomst worden opgevat als zijnde een verlening van een licentie of recht onder een auteursrecht van Lilly.

Lilly Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Laatste update: Januari 2016